Home   Back

4-5 July 2014 FATEX WORKS CO., LTD. มี 2 ภาพ
4-5 กรกฎาคม 2557 บริษัท FATEX WORKS CO., LTD. ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสัมนา ณ จังหวัดเพรชบุรี กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น เน้นความสามัคคีในองค์กร สร้างความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกัน และสร้างความผูกพันของพนักงานใน