แผนประกันภัยอุบัติเหตุ 30 บาท
คุ้มครองเฉพาะในประเทศและเอเซีย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

1.ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต
2.ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
3.ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทั้งสองข้าง
4.ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ข้างใดข้างหนึ่ง
5.ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
6.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพกลับภูมิลำเนา
7.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1,000,000  บาท
1,000,000  บาท
1,000,000  บาท
600,000  บาท
100,000  บาท
100,000  บาท
100,000  บาท

อายุ

1-85 ปี

หมายเหตุ :
1.ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตาราง
2.ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 20 วัน ต่อทริปการเดินทาง
3.จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4.ไม่คุ้มครอง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์/ การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
5.ไม่คุ้มครอง การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย
6.ค่าเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับจำนวนกรุ๊ปขั้นต่ำ 10 คน ขึ้นไปเท่านั้น

คุ้มครองประเทศในกลุ่มเอเชีย ดังต่อไปนี้

BHUTAN, BRUNEI, DARUSSALAM, CAMBODIA, CHINA, HONGKONG, INDIA, INDONESIA, JAPAN, KOREA, MACAU, MALAYSIA, MALDIVE, MYANMAR, PHILIPPINES, SINGAPORE, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM, LAO

ขั้นตอนการส่ง :
1.ส่ง Name List ข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล,วันเดือนปีเกิด (ถ้ามี), วันไป-กลับ และโปรแกรมการท่องเที่ยว มาที่บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด แฟกซ์ : 0-2931-7955 หรือ e-mail : confirmedtour01@hotmail.com,mr.oktour@hotmail.com

 

**เอกสารนี้มิใช่หนังสือสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย**

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ 50 บาท
คุ้มครองภายในประเทศและทั่วโลก

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

1.ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต
2.ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
3.ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทั้งสองข้าง
4.ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ข้างใดข้างหนึ่ง
5.ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
6.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพกลับภูมิลำเนา
7.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1,000,000  บาท
1,000,000  บาท
1,000,000  บาท
600,000  บาท
500,000  บาท
100,000  บาท
100,000  บาท

อายุ

1-85 ปี

หมายเหตุ :
1.ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตาราง
2.ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 20 วัน ต่อทริปการเดินทาง
3.จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4.ไม่คุ้มครอง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์/ การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
5.ไม่คุ้มครอง การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย
6.ค่าเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับจำนวนกรุ๊ปขั้นต่ำ 10 คน ขึ้นไปเท่านั้น

** กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้ **

Algeria,Angola,Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Burundi, Ethiopia(including Eritrea), Namibia, the Sudan, Israel Rwanda, Libya, Iraq, Kuwait, Pakistan and North Korea, Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Uzbekistan, Haiti, Colombia, Cuba and Peru

ขั้นตอนการส่ง :
1.ส่ง Name List ข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล,วันเดือนปีเกิด (ถ้ามี), วันไป-กลับ และโปรแกรมการท่องเที่ยว มาที่บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด แฟกซ์ : 0-2931-7955 หรือ e-mail : confirmedtour01@hotmail.com,mr.oktour@hotmail.com

 

**เอกสารนี้มิใช่หนังสือสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย**

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ 90 บาท
คุ้มครองเฉพาะในประเทศและเอเซีย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

1.ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต
2.ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
3.ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทั้งสองข้าง
4.ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ข้างใดข้างหนึ่ง
5.ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
6.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพกลับภูมิลำเนา
7.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

2,000,000  บาท
2,000,000  บาท
2,000,000  บาท
1,200,000  บาท
200,000  บาท
200,000  บาท
200,000  บาท

อายุ

1-85 ปี

หมายเหตุ :
1.ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตาราง
2.ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 20 วัน ต่อทริปการเดินทาง
3.จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4.ไม่คุ้มครอง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์/ การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
5.ไม่คุ้มครอง การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย
6.ค่าเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับจำนวนกรุ๊ปขั้นต่ำ 10 คน ขึ้นไปเท่านั้น

คุ้มครองประเทศในกลุ่มเอเชีย ดังต่อไปนี้

BHUTAN, BRUNEI, DARUSSALAM, CAMBODIA, CHINA, HONGKONG, INDIA, INDONESIA, JAPAN, KOREA, MACAU, MALAYSIA, MALDIVE, MYANMAR, PHILIPPINES, SINGAPORE, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM, LAO

ขั้นตอนการส่ง :
1.ส่ง Name List ข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล,วันเดือนปีเกิด (ถ้ามี), วันไป-กลับ และโปรแกรมการท่องเที่ยว มาที่บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด แฟกซ์ : 0-2931-7955 หรือ e-mail : confirmedtour01@hotmail.com, mr.oktour@hotmail.com

 

**เอกสารนี้มิใช่หนังสือสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย**

 


สอบถามราคารถบัสเช่า
ศูนย์รวมรถเช่า เรามีรถมากกว่า 100 คัน

ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด