รับจัดสัมมนา ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร TEAM BUILDING

                     WALK RALLY /กิจกรรมสันทนาการ /กลุ่มสัมพันธ์


พัฒนาคน พัฒนาองค์กร รูปแบบใหม่

  เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
เพิ่ม Productivity ขององค์กร
“คน”   มีความสุขเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร
งานได้ผล คนมีความสุข
   
ปรึกษาเรา โทร.02-9317013-15 , 087 -914-0202
 
รับจัดสัมมนา ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร
พัฒนาองค์กร ออกแบบกิจกรรม หลักสูตร สำหรับฝึกอบรม สัมมนา ให้
เหมาะสมกับองค์กร อาทิเช่น TEAM BUILDING WALK RALLY การทำงาน
เป็นทีม ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร สำนึกรัก
องค์กร การสร้างความรักความผูกพัน
ในองค์กรโดยทีมวิทยากรมืออาชีพ
  การพัฒนาองค์กร   ให้ประสบความสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นั้น “คน” นับเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร ดังนั้น “การพัฒนาบุคลากร” จึงเป็นหัวใจสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์กรใดแม้มีเงินทุนมากมาย มีระบบการบริหารจัดการที่ล้ำเลิศ สิ่งเหล่านี้ไม่อาจทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ถ้าปราศจากคนที่มีความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ ความเต็มใจ และความพึงพอใจในงาน และที่สำคัญยิ่งหากคนในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความรักความผูกพันต่อองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กร เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย งานได้ผล คนมีความสุข ตลอดไป  

 


     บริษัท คอนเฟริ์มทัวร์ แอนด์ ทราเวิล

เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และเป็นองค์กรที่ดำเนินงานแบบครบวงจรด้านการ อบรมสัมมนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการพัฒนาบุคลากร เรารับจัดหาวิทยากรมืออาชีพ รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา TEAM BUILDING WALK RALLY กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ เกมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมเกมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ในรูปแบบของการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ อาทิเช่น การทำงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ในทีม ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ความคิดสร้างสรรค์ สำนึกรักองค์ การสร้างความรักความผูกพันต่อองค์ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สอบถามราคารถบัสเช่า
ศูนย์รวมรถเช่า เรามีรถมากกว่า 100 คัน

ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด